Szkolenia

Szkolenie z państwowymi uprawnieniami operatora dla układów klimatyzacji zawierającej więcej niż 3 kg czynnika

Szkolenie organizowane przez ELIT Polska sp. z o.o.
Szkolenie prowadzą doświadczeni szkoleniowcy z firmy WERTHER International POLSKA Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. oraz BETiS Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir Olszowski 

 

Szczegółowy plan szkolenia

 

 1. Podstawy termodynamiki
  1. Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii.
  2. Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary.
  3. Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawidłowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego.
  4. Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego.
  5. Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi:
   1. zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe);
   2. regulatory temperatury i ciśnienia;
   3. wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci;
   4. regulatory do sterowania systemem rozmrażania;
   5. zabezpieczenia układu;
   6. przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora;
   7. systemy regulacji poziomu oleju;
   8. zbiorniki czynnika chłodniczego;
   9. separatory cieczy i oleju.
 2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
  1. Podstawowa wiedza o zamianach klimatycznych i protokole z Kioto.
  2. Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP–Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i stosownych rozporządzeń wykonujących przepisy tego rozporządzenia.
 3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania.
  1. Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości układu.
  2. Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności układu.
  3. Zastosowanie pompy próżniowej.
  4. Odpowietrzenie układu i odessanie w celu usunięcia wilgoci z zastosowaniem standardowej praktyki.
  5. Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu.
 4. Kontrole szczelności
  1. Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
  2. Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
  3. Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
  4. Kontrola szczelności systemu metodą pośrednią, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 oraz instrukcją obsługi systemu.
  5. Zastosowanie przenośnych przyrządów pomiarowych, takich jak zestawy manometrów, termometry i multimetry do pomiaru takich wartości, jak Volt/Amper/Ohm w kontekście pośrednich metod kontroli szczelności, jak również interpretacja parametrów otrzymanych w wyniku pomiarów.
  6. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z bezpośrednich metod niewymagającej ingerencji wewnątrz obiegu chłodniczego, określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007.
  7. Zastosowanie elektronicznego przyrządu do wykrywania wycieków (nieszczelności)
  8. Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia.
 5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
  1. Podłączenie i odłączenie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji.
  2. Opróżnienie i napełnienie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej.
  3. Zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego oraz podłączenie i odłączenie tego zestawu przy minimalnym poziomie emisji.
  4. Usunięcie z układu oleju zanieczyszczonego fluorowanym gazem (F - gazem).
  5. Określenie fazy czynnika chłodniczego (ciecz, para) oraz jego stanu (przechłodzony, nasycony lub przegrzany) przed napełnieniem, w celu ustalenia właściwej metody napełniania i wielkości napełnienia. Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w postaci cieczy i pary) bez jego utraty.
  6. Zastosowanie wagi w celu dokonania pomiaru masy czynnika chłodniczego.
  7. Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym.
  8. Znajomość wymagań i procedur postępowania dotyczących zanieczyszczonych czynników chłodniczych i olejów, a także ich składowania i transportu.
 6. Element: montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
  1. Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem.
  2. Prawidłowy montaż sprężarki, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu systemu.
  3. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania.
  4. Regulacja zaworów ssawnych i tłocznych.
  5. Sprawdzenie obiegu i powrotu oleju.
  6. Uruchomienie i wyłączenie sprężarki oraz sprawdzenie warunków pracy sprężarki, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jej działania.
  7. Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 7. Element: montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
  1. Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem.
  2. Ustawienie regulatora ciśnienia tłoczenia skraplacza.
  3. Prawidłowy montaż skraplacza, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu.
  4. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania.
  5. Sprawdzenie przewodów tłocznych i cieczowych.
  6. Oczyszczenie skraplacza z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika do układów chłodniczych.
  7. Uruchomienie i wyłączenie skraplacza oraz sprawdzenie pod względem dobrych warunków funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów pracy.
  8. Sprawdzenie stanu powierzchni skraplacza.
  9. Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 8. Element: montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę.
  1. Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz związanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności.
  2. Ustawienie regulatora ciśnienia parowania.
  3. Montaż parownika, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu.
  4. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania.
  5. Sprawdzenie przewodów cieczowych i ssania z uwzględnieniem ich prawidłowego ułożenia.
  6. Sprawdzenie przewodu do odmrażania gorącym gazem.
  7. Regulacja zaworu ciśnienia parowania.
  8. Uruchomienie i wyłączenie parownika oraz sprawdzenie jego prawidłowego funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jego pracy.
  9. Sprawdzenie stanu powierzchni parownika.
  10. Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 9. Element: montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
  1. Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie.
  2. Montaż zaworów w prawidłowym położeniu.
  3. Regulacja mechanicznych/elektronicznych TEV.
  4. Regulacja termostatów mechanicznych i elektronicznych.
  5. Regulacja zaworu regulowanego ciśnieniem.
  6. Regulacja mechanicznych i elektronicznych ograniczników ciśnienia.
  7. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju.
  8. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza.
  9. Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych
 10. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
  1. Spawanie, lutowanie „na twardo” i/lub „na miękko” w sposób szczelny przewodów i elementów obiegu czynnika chłodniczego, które mogą być stosowane w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
  2. Wykonanie/sprawdzenie wsporników przewodów czynnika chłodniczego i poszczególnych elementów układu chłodniczego.
 11. Wiedza i umiejętności z następujących dziedzin:
  1. Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska;
  2. Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne;
  3. Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych, urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic zawierających takie substancje lub gazy;
  4. Oznakowanie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic zawierających te substancje lub gazy;
  5. Zakładanie kart urządzeń i kart systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz dokonywanie wpisów do tych kart;
  6. Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
  7. Umiejętności praktyczne w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym recyklingu, napełniania urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony osobistej oraz odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji
  8. Kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń i ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic;
  9. Informacje dotyczące technologii służących zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

 

Koszt szkolenia:

- dwudniowe szkolenie 1 000 zł netto/osobę

- egzamin 400 zł netto/egzamin

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies