Szkolenia

Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramo

szkolenie dwudniowe

 

Opis szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i kadry zarządzającej.
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: wybrane elementy prawa w odniesieniu do instytucji kontrolujących warsztat samochodowy, omówienie obowiązków podyktowanych przepisami prawa oraz jednostek kontrolujących. Szkolenie jest wzbogacone o praktyczną analizę treści dokumentów pochodzących z rzeczywistych kontroli w serwisach samochodowych.

 

Uczestnik będzie wiedział:

 1. Jak prawidłowo sporządzić i przygotować dokumentację do kontroli.
 2. Jak przygotować serwis do kontroli.
 3. Kiedy i w jakich sytuacjach będzie mógł odmówić przeprowadzenia kontroli.
 4. Jak zapobiegać skutkom przeprowadzanej kontroli.
 5. Będzie znał zakres odpowiedzialności.

 

Program szkolenia:

 • Wybrane elementy prawa w odniesieniu do instytucji kontrolujących warsztat samochodowy
 • Obowiązki dyktowane przepisami prawa oraz  jednostek kontrolujących
 • Prawidłowość sporządzanej dokumentacji przez przedsiębiorców
 • Zakres odpowiedzialności ponoszony przez pracodawcę
 • Zapobieganie skutkom przeprowadzanej kontroli 


Część I
 

 1. Wymogi ustawowe dotyczące kontroli
  1. Zawiadomienie o planowanej kontroli
  2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  3. Czas trwania kontroli
  4. Stosowanie niedozwolonych praktyk podczas kontroli
  5. Konsekwencje niedozwolonych praktyk
  6. Unormowania prawne w przypadku wystąpienia zaniedbań ze strony kontrolera

 

 

 1. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  1. Podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  2. Organizacja warsztatu zgodna obowiązującymi przepisami
  3. Wymogi  stawiane  przez PIS
  4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do kontroli
  5. Najczęstsze błędy popełniane w warsztatach
  6. Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy
  7. Uprawnienia kontrolowanego podczas kontroli PIS
  8. Przebieg czynności kontrolnych w aspekcie procedur prawnych
  9. Zakończenie kontroli
  10. Omówienie procedur odwoławczych

 

 1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  1. Uregulowania prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy
  2. Zasady kierowania zespołem pracowników wywierające nacisk na respektowanie przepisów prawnych
  3. Prawa i obowiązki kontrolowanego
  4. Zakres uprawnień inspektorów pracy
  5. Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Lustracja środowiska pracy podczas przeprowadzanej kontroli
  7. Przygotowanie dokumentacji do kontroli
  8. Najczęściej popełniane nieprawidłowości przez pracodawców
  9. Protokół pokontrolny
  10. Sankcje i kary w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
  11. Zasady i formy odwołania się od przeprowadzonej kontroli

 

 1. Kontrola Oprogramowania
  1. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli oprogramowania
  2. Organy uprawnione do kontroli
  3. Obowiązki kontrolowanego
  4. Odpowiedzialność prawna za posiadanie nielegalnego oprogramowaniaCzęść II
 

 1. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  1. Podstawy prawne funkcjonowania UOKIK
  2. Stworzenie programów serwisowych i magazynowych zgodnych z wymogami UOKIK
  3. Główne zdania kontrolerów podczas czynności kontrolnych
  4. Zasady przeprowadzenia kontroli
  5. Unormowania prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  6. Poprawność procedur serwisowych a wymogi stawiane przez przepisy
  7. Prawa i obowiązki kontrolowanego
  8. Konsekwencje kontroli w przypadku uchybień

               

 1. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  1. Przepisy z zakresu ochrony środowiska
  2. Wyposażenie warsztatu zgodne z wymogami narzuconymi przez przepisy
  3. Dokumenty wymagane przez WIOŚ w zakresie usług naprawczych
  4. Obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów
  5. Obowiązki sprawozdawcze właścicieli warsztatów
  6. Aktualne  uregulowania związane  z substancjami chemicznymi
  7. Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców
  8. Najważniejsze uprawnienia Inspektora Ochrony Środowiska
  9. Prawa i obowiązki kontrolowanego
  10. Skutki nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska

 

 

 1. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej
  1. Podstawy prawne działania PSP
  2. Procedury warsztatowe przy jednoczesnym spełnianiu wymogów ochrony środowiska i wymogów stawianych przez PSP
  3. Przygotowanie się do czynności kontrolno rozpoznawczych
  4. Wymagany stan faktyczny w warsztacie samochodowym
  5. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do kontroli
  6. Weryfikacja warunków zabezpieczenia ppoż.
  7. Skutki nieprawidłowości podczas kontroli
  8. Zasady sporządzania protokołu pokontrolnego
  9. Wydawanie decyzji administracyjnych
  10. Procedury odwołania się od decyzji administracyjnej

 

 1. Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego
  1. Podstawy prawne działania UDT
  2. Przedmiot działania i kompetencje UDT
  3. Uprawnienia UDT
  4. Dyrektywy jakie powinny spełniać dźwigniki samochodowe
  5. Dokumentacja podczas kontroli
  6. Formy przebiegu  czynności kontrolnych w świetle obowiązującego prawa
  7. Konsekwencje wynikające z nieprawidłowości podczas kontroli
  8. Protokół pokontrolny – prawa i obowiązki kontrolowanego

 

 1. Kontrola Poczty Polskiej
  1. Podstawy prawne funkcjonowania Poczty Polskiej
  2. Obowiązki ustawowe nałożone na przedsiębiorców
  3. Kontrola uiszczania opłat abonamentowych
  4. Konsekwencje nieopłacenia abonamentu

 

 1. Kontrola Związku Autorów i Kompozytorów Polskich
  1. Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
  2. Obowiązki związane z publicznym odtwarzaniem muzyki i wideo
  3. Zasady przeprowadzenia kontroli
  4. Konsekwencje nieprawidłowości podczas kontroli
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają Przedstawiciele Handlowi Elit Polska.

Copyright © 2017 ELIT Polska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Elit Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@elitpolska.pl | NIP 872-207-62-58 | BDO 000028931
KRS 000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 630 500 zł
informacja o cookies